III Certamen Musical Violetes del Bosc Imprimeix
dimecres, 7 de maig de 2008 18:24

Reunits al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona, el dia vint-i-dos d'abril de dos mil vuit, a les sis de la tarda, els sotasignants, PEPITA LLUNELL i SANAHUJA, MANUEL OLTRA i FERRER, SALVADOR BROTONS i SOLER i MARCEL SABATÉ i REIXACH, sota la presidència de SEBASTIÀ ALBA i BERTOLIN, es constitueixen en jurat qualificador del III CERTAMEN MUSICAL VIOLETES DEL BOSC "MEMORIAL FÈLIX MARTINEZ i COMÍN". També hi és present Benet Romero i Moyano, en qualitat de secretari sense veu ni vot.

Estudiades les 18 composicions presentades en el termini establert a les bases del certamen, arriben als següents acords:

  • Atorgar, per majoria, el tercer premi, dotat amb 1.500 euros, a la sardana concursant amb el número 17, que porta com a títol Sensibilitat Violeta.
  • Atorgar, per majoria, el segon premi, dotat amb 2.000 euros, a la sardana concursant amb el número 8, que porta com a títol Memorial F. Martínez i Comín de Violetes del Bosc.
  • Atorgar, per majoria, el primer premi, dotat amb 3.000 euros, a la sardana concursant amb el número 1, que porta com a títol L'Alba de les Violetes.

Documents: